Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Logo szkoły

Kształcenie na odległość od dnia 25 marca 2020 r.

(Zam: 25.03.2020 r., godz. 11.42)
Szanowni Rodzice naszych uczniów.
Minister Edukacji Narodowej zobowiązał dyrektorów szkół do określenia organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Wspólnie z Radą Pedagogiczną zastanawialiśmy się jak zorganizować pracę szkoły aby nauczanie było efektywne, ciekawe, nie przeciążało uczniów i jak najmniej obciążało rodziców.
W tym celu badaliśmy sytuację każdej rodziny i każdego dziecka. Proszę wybaczyć jeśli byliśmy zbyt dociekliwi i obarczaliśmy Państwa dodatkowymi zadaniami w tym trudnym dla rodziców okresie.
Rada Pedagogiczna nadal pracuje nad Regulaminem Oceniania na odległość. Tu także zasięgaliśmy opinii rodziców. Dziękujemy za wskazówki i Państwa refleksje.
Zapewniam Państwa, że ocenianie będzie uwzględniało możliwości każdego dziecka, wkład pracy, zaangażowanie, samodzielność.
Regulamin ogłosimy wkrótce.

Życzę Państwu spokoju, zdrowia i proszę o współpracę z nauczycielami w celu tworzenia dobrej atmosfery "szkoły w domu".
Dyrektor Szkoły
Edyta Kuś

Organizacja realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”,
w dniach od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Po prostu, po ludzku:
Szkoła jest zamknięta.
Dzieci obowiązkowo uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli, korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych.
Dzieci wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom.
Dzieci mają czas na efektywną naukę indywidualną oraz na odpoczynek.
Nauczyciele wspierają każde dziecko i uwzględniają indywidualną sytuację rodzin.
Realizuje się tematy oraz zadania na bieżąco i taka nauka nie różni się niczym od nauki w szkole, oprócz oczywiście tego, że uczymy się w domu.

I. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, określi inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie poinformuje Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
3. Dyrektor ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas. Uczniowie mają zajęcia zgodnie z planem lekcji. Dopuszcza się prowadzenia lekcji z danego dnia w innych godzinach niż to wynika z planu lekcji, po uzgodnieniu z rodzicami i uczniami.
4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane w szczególności:
a) z wykorzystaniem:
• materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej - www.epodreczniki.pl
• materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
• materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
• innych niż wymienione, wskazanych przez nauczyciela;
b) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
c) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych:
• wychowaniem przedszkolnym,
• edukacją wczesnoszkolną,
• wczesnym wspomaganiem rozwoju,
• zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,
• uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
5. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, dostosowują sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
6. Wychowawca klasy w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.
7. Nauczyciele:
a) organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania);
b) prowadzą korespondencję z uczniami i rodzicami, która jest częścią dokumentacji przebiegu nauczania.
8. Uczniowie:
a) samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt
z wychowawcą i nauczycielami;
b) w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu;
c) wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców);
d) przestrzegają zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie;
9. Rodzice:
a) zachęcają dzieci do samodzielnej pracy;
b) starają się być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły;
c) w miarę możliwości wspierają, ale nie wyręczają dzieci, w wykonywaniu zadanych prac.

II.
1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględnia w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
2. Nauczanie odbywa się zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
3. Treści nauczania nauczyciele wpisują do dziennika Librus.

III. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
1. Poprzez Zintegrowaną Platformę Edukacyjną
2. Poprzez dziennik elektroniczny Librus
3. Zgodnie z Regulaminem Oceniania na odległość.

IV. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły.
1. Prowadzona korespondencja nauczycieli z uczniami i rodzicami oraz dyrektora z nauczycielami, rodzicami i uczniami stanowi część dokumentacji przebiegu nauczania.
2. Zapisy w dzienniku elektronicznym Librus.
3. Zarządzenia dyrektora szkoły.
4. Polecenia służbowe dyrektora szkoły.
5. Protokoły Rady Pedagogicznej prowadzonej on-line.
6. Dokumentacja dyrektora szkoły.

V. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
1. Wychowanie przedszkolne:
a) Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami, korzystając z dziennika Librus, telefonu, poczty elektronicznej lub komunikatorów, by wspierać ich w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
b) Nauczyciel udostępnia rodzicom:
• propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;
• konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabawy dzieci z jego grupy, adekwatną do realizowanego programu;
• opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;
• linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line.
c) Podstawową formą aktywności dziecka w wychowaniu przedszkolnym jest zabawa.
2. Edukacja wczesnoszkolna, kl I-III
a) Za pośrednictwem dziennika Librus, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej lub innej formy komunikacji, nauczyciel udostępnia rodzicom:
• propozycje wykonania projektów plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów do wyboru;
• konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabaw i zajęć uczniów swojej klasy, adekwatnej do realizowanego programu w tej klasie, opracowane przez siebie lub udostępniane propozycje zadań, ćwiczeń, twórczej aktywności uczniów;
• linki do słuchowisk, audycji radiowych i programów telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line;
• propozycje lektur, zestawy ćwiczeń i zadań, zgodnych z założeniami wybranego w danej klasie programu nauczania;
• jeżeli to możliwe - cyfrową wersję podręcznika danej klasy;
• wspiera aktywności dzieci, a nieco rzadziej zadaje obowiązkowe zadania i ćwiczenia do wykonania;
• kontaktuje się z rodzicami w uzgodnionych odstępach czasowych, przedstawiając propozycje projektów do przeprowadzenia w domu, częściej wskazując czynności praktyczne, niż te , które polegają na wypełnianiu ćwiczeń.

3. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć na drugim etapie nauczania w kl. IV-VIII, w tym materiały w postaci elektronicznej:
 dostępne na stronach MEN, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,
 dostępne stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,
 materiały prezentowane w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
 podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe, karty pracy, testy,
 inne materiały wskazane przez nauczyciela, konieczne do realizacji podstawy programowej.


VI. Konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia - formy i terminy tych konsultacji:
1. Konsultacje będą odbywać się głównie przez dziennik Librus. Rodzice i uczniowie mogą pisać do nauczycieli codziennie w godzinach 8.00 – 14.00. Odpowiedź będzie udzielona przez nauczyciela w dniu zadanego pytania, czy przedstawienia problemu. Na pytanie zadane po godzinie 14.00 nauczyciel odpowie następnego dnia.
2. Nauczyciel może udzielić konsultacji również poprzez telefon, skype, czy korzystając z innych form kontaktów elektronicznych.

VII. Modyfikacja zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
1. Nauczyciele będą pracowali zgodnie z przyjętymi programami nauczania, które w miarę potrzeb będą modyfikowane z zachowaniem zasad:
a) treści niemożliwe do realizacji na odległość ze względu na specyfikę przedmiotu, zostaną przełożone do realizacji do czasu powrotu do szkoły,
b) treści trudne dla uczniów mogą być realizowane po powrocie do szkoły,
c) treści z klasy wyższej mogą być realizowane obecnie jeżeli stanowią łatwość w nauczaniu na odległość.

Po konsultacji z Radą Pedagogiczną w dniu 24 marca 2020 r.

Podpisano w dniu 24 marca 2020 r.
Dyrektor Szkoły
Edyta Kuś

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rejestr zmian

Wytworzył:Edyta Kuś, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Iwona Kopka, data: 25.03.2020 r., godz. 11.42
Ostatnia aktualizacja:Iwona Kopka, data: 25.03.2020 r., godz. 11.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.03.2020 r., godz. 11.42Iwona KopkaDodanie strony

Copyright

© 2010 - 2011 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Iwona Kopka, e-mail: iwkopka@o2.pl; spn@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.