Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 2689

Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spn.nieporet.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zawiera treści w formie grafik bez tekstu alternatywnego przed dniem 1.01.2023 r. Od dnia 2.01.2023 r. - zgodna.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieporęcie Edyta Kuś
 • Adres: ul. Dworcowa 9
  05-126 Nieporęt
 • E-mail: dyrektor@spn.nieporet.pl
 • Telefon: 227748366

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada trzy wejścia od ulicy Dworcowej: główne przy hali sportowej z podjazdem przystosowany dla osób niepełnosprawnych, drugie - przy tablicy upamiętniającej patrona szkoły, wejście posiada podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych – otwierane okazjonalnie, trzecie wejście do oddziałów przedszkolnych - od ulicy Dworcowej wiedzie chodnikiem, wzdłuż budynku, prowadzącym na plac zabaw. Do wszystkich wejść prowadzą stopnie. Budynek posiada parter oraz pierwsze piętro, nie jest wyposażony w windy. W szkole są dwie toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: jedna w kompleksie przy hali sportowej, druga w głównym korytarzu. Budynek nie ma pętli indukcyjnych. Do szkoły i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przed budynkiem szkoły wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.