Misja szkoły

Liczba odwiedzających: 732

Szkoła Podstawowa w Nieporęcie im. Bronisława Tokaja jest starą przedwojenną placówką z bogatymi tradycjami oświatowymi. Nasza szkoła dobrze służy uczniom w zdobywaniu wiedzy, a jednocześnie przygotowuje ich do życia. Praca szkoły oparta jest na własnej koncepcji wychowawczo-profilaktycznej. W realizacji naszej koncepcji kierujemy się dobrem dziecka. Wspólnie budujemy atmosferę bezpieczeństwa, poczucia sukcesu, stwarzamy możliwości wyboru. Wprowadzając dziecko w świat wartości dążymy, aby nasz absolwent kierował się w życiu wartościami etycznymi. Wyróżnia nas otwartość na problemy naszych uczniów. Naszą dewizą jest wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci.

Dążymy do:
- dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli należycie przygotowani do wejścia na kolejne stopnie edukacji
- zapewniamy wszechstronną opiekę w życzliwym środowisku
- kształtujemy właściwe postawy społeczno – moralne w stosunku do całej społeczności szkolnej
-  wyjaśniamy ideę tworzenia i funkcjonowania edukacji włączającej
- stosujemy jasny i czytelny system oceniania
- wymagamy, aby uczniowie wykonywali swoje obowiązki i byli świadomi swoich praw
- wpajamy uczniom dyscyplinę rozumianą jako samokontrolę, pilność, niezawodność i odpowiedzialność
- dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny każdego dziecka w dobrze wyposażonej sali gimnastycznej i na zajęciach na basenie
- umożliwiamy uczniom dostęp do współczesnych środków multimedialnych oraz bogato wyposażonej biblioteki
- oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające talenty i zainteresowania uczniów
- zapoznajemy uczniów z tradycjami regionalnymi, narodowymi i europejskimi
- staramy się, aby współpracę nauczycieli i rodziców cechowała szczerość i wzajemnezrozumienie
- stale doskonalimy się i odnosimy satysfakcję z własnej pracy
- współpracujemy z instytucjami i organizacjami lokalnymi